เกี่ยวกับเรา

ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียน

                       ท่านอำมาตย์ตรีพระพิทักษ์   สมุทรเขตร์  ผู้รั้งตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  รองอำมาตย์เอกหลวงประกิต วุฒิสนธ์  ธรรมการจังหวัดบุรีรัมย์  และรองอำมาตย์ตรีขุนราษฎ์  เจริญสุข  ปลัดอำเภอ ได้มาตั้งและเปิดโรงเรียนขึ้นที่วัดหนองยาง  เมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2471 โดยสร้างที่เรียนชั่วคราวขึ้นในวัดสว่างอารมณ์  ให้ชื่อว่า  “ โรงเรียนประชาบาลตำบลในเมือง 2 ”  (วัดบ้านหนองยาง) โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดสว่างอารมณ์เป็นที่เรียนโดยมี  นายบัว  นาระคล  เป็นครูใหญ่  ดำรงอยู่ด้วยเงินการศึกษาประชาบาลของราษฎรในหมู่บ้านนี้

ต่อมาเมื่อวันที่  26 พฤษภาคม  2482  พระสมุห์เสน  เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์   ผู้ปกครองคณะครูและนักเรียน  โดยการนำของ  นายชลอ  บุญญฤทธิ์  ครูใหญ่  ได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียนซึ่งเป็นอาคารเรียนเอกเทศถาวร  แบบ ป.2  สองชั้น   6  ห้องเรียน  ซึ่งทางราชการอนุมัติเงินสนับสนุนในการก่อสร้าง  เป็นจำนวนเงิน  2,000  บาท  โดยปลูกสร้างขึ้นในที่ดินของโรงเรียน  ซึ่งขุนบริรักษ์  นครเขต  นายอำเภอได้ทำการเหยียบย่ำไว้ ตั้งแต่ พ.ศ.2460

วันที่  24  มีนาคม  2486  เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนประชาบาลตำบลในเมือง 2  (วัดบ้านหนองยาง)  เป็นโรงเรียนประชาบาล  ตำบลอิสาณ 2  (วัดบ้านยาง)

วันที่  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2493  พระสมุห์เสน   เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ร่วมกับผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียน โดยการนำของนายปรีชา  ธีระกุล  ครูใหญ่  ได้ช่วยกันปลูกสร้างอาคารเรียน หลังที่ 2  แบบ ป.1 พื้นสูงขนาด  6  ห้องเรียน  โดยไม่ได้อาศัยงบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

วันที่  1  กรกฎคม  พ.ศ. 2495  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก  “โรงเรียนประชาบาลตำบลอิสาณ 2 ”(วัดบ้านยาง) เป็น “ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ” ตามชื่อของพระสมุห์เสนเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ที่เป็นผู้อุปการะโรงเรียน

วันที่  24  พฤษภาคม  2499  ได้รับอนุมัติให้ขยายการศึกษาขึ้นโดยเปิดมัธยมศึกษาขึ้นโดยอาศัยอาคารเรียนของชั้นประถมศึกษา ซึ่งเป็นแห่งแรกในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และชั้นมัธยมศึกษา และได้ยุบเมื่อ พ.ศ. 2521  โดยให้นักเรียนย้ายไปเรียนที่โรงเรียนกรมสามัญศึกษา

วันที่  29  กันยายน  พ.ศ. 2499   ได้รับอนุมัติให้เปิดชั้นเด็กเล็กเป็นครั้งแรก ในปีการศึกษา  2503  ได้เปลี่ยนหลักสูตรและเปลี่ยนระบบการศึกษาเป็นการศึกษาใหม่

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2509  ได้โอนการศึกษาประชาบาลมาสังกัดองค์การบริหาร   ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  พ.ศ.2521 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้เปลี่ยนหลักสูตรและเปลี่ยนระบบ  การศึกษาใหม่

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2523  ได้มีพระราชบัญญัติโอนการศึกษาประชาบาลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2533  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ใช้หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2521(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  1

วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ.2534  สำนักงานที่ราชพัสดุจังหวัดได้มาสำรวจที่ดินของโรงเรียนซึ่งเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ บร. 50  โดยทำการรังวัดปักเขตที่ราชพัสดุ  มีเนื้อที่ทั้งหมด   19  ไร่   2  งาน

วันที่ 1  พฤษภาคม  พ.ศ.2540  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด  ได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ในปัจจุบัน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

วันที่  7  กรกฎาคม  2546  ได้โอนการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพ

                     โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 ตั้งอยู่  บ้านยาง  หมู่ 9  ถนนบุรีรัมย์-นางรอง  ตำบลอิสาณ   อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  มีเนื้อที่ทั้งสิ้น   19 ไร่  2  งาน  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

  1. ทิศเหนือ                  มีอาณาเขตติดต่อกับถนนบุรีรัมย์ – นางรอง
  2. ทิศตะวันออก          มีอาณาเขตติดต่อกับถนนเข้าหมู่บ้านยาง
  3. ทิศใต้                      มีอาณาเขตติดต่อกับลำห้วยจระเข้
  4. ทิศตะวันตก            มีอาณาเขตติดต่อกับที่เอกชน

สภาพทางภูมิศาสตร์ 

มีหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน  9  หมู่บ้านดังนี้

หมุ่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านหนองโพรง ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
7
บ้านห้วย ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
8
บ้านหนองแปบ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
9
บ้านยาง ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10
บ้านหัวลิง ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
12
บ้านไผ่น้อย ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
14
บ้านสวนครัว ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
11
บ้านโคกเขา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
16
บ้านศิลาทอง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น